Katalys No. 28

Partierna och jämlikheten

Katalys_jamlikhet-ar-losningen_a5_omslag

Så länge det har funnits klassamhällen har också idén om jämlikhet funnits. Ojämlikhet föder idén om sin motsats. I denna rapport undersöker idéhistorikern Per Sundgren hur partierna har förhållit sig till jämlikhetsbegreppet. Jämlikhet i betydelsen social och ekonomisk utjämning har kraftigt tonats ned i flera partiers program. Det har ersatts av ett jämlikhetsbegrepp som tar sin utgångspunkt i enskilda individer med betoning på lika möjligheter och chanser.

Katalys_jamlikhet-ar-losningen_a5_omslag

Katalys No. 27

Porten kallas trång

Katalys_porten-kallas-trang_omslag

Under det senaste årtiondet har inkomstklyftorna ökat mellan låg- och högutbildade i Sverige. Att höja utbildningsnivån i allmänhet och i synnerhet att ge fler elever från arbetarhem möjlighet till högre utbildning är därför ett verktyg för ökad jämlikhet i samhället. Att motverka den sociala snedrekryteringen till högre utbildning är också en nationell resursfråga, en fråga om demokratisk legitimitet och en kvalitetsfråga.

Katalys_porten-kallas-trang_omslag

Katalys No. 24

Måste vi jobba 8 timmar per dag?

Katalys_maste-vi-jobba-8-timmar-per-dag_webb
Det finns ingen självklar anledning till att heltidsarbete innebär åtta timmars arbete per dag och 40 timmar per vecka. Ingenting tyder på att denna arbetstid är den mest ekonomisk effektiva. Inte heller att den skulle vara optimal för befolkningens hälsa eller ekonomins tillväxt. 
Katalys_maste-vi-jobba-8-timmar-per-dag_webb

Katalys No. 23

En för alla, alla för vem?

Katalys_en-for-alla-alla-for-vem_omslag
Brister i kollektivavtalsmodellen har blivit tydliga i spåren 1990-talskrisen. Den ökade arbetslösheten och mer utbredda otryggheten inte har slagit lika över hela arbetsmarknaden. Vissa sektorer och yrkesgrupper har drabbats hårdare än andra. I den här rapporten diskuterar Katalys hur en sådan utmaning kan mötas. Frågan om facklig solidaritet är central.
Katalys_en-for-alla-alla-for-vem_omslag

Katalys No. 22

Jämlikhet är lösningen

Katalys_jamlikhet-ar-losningen_a5
Essä. Under ett ganska långt politiskt liv har jag lärt mig att ingenting är så lätt som att vänja sig vid privilegier. Har man haft dem ett halvår är de självklara och att mista dem känns djupt orättvist. Ojämlikheten urholkar själen och korrumperar hela samhället. De privilegier som vi kan tycka är små, var för sig, ingår i ett system som hela tiden bidrar till att upprätthålla en ojämlik samhällsordning. 
Katalys_jamlikhet-ar-losningen_a5

Katalys No. 21

Vägen till den likvärdiga skolan

Katalys_vagen-till-en-likvardig-skola_webb
Välfärdens juvel är en skola för alla. En skola som håller hög kvalitet oavsett elevens sociala bakgrund. En skola som skapar framtidshopp. I stället växer klyftorna mellan elever, mellan kommuner - men framför allt mellan skolor.
Katalys_vagen-till-en-likvardig-skola_webb

Katalys No. 20

Från massarbetslöshet till full sysselsättning

Katalys_no20_fran-massarbetsl_shet_webb
Sedan 1990-talets början har arbetslösheten varierat kring 6-8 procent. Under hela denna period har den ekonomiska politiken haft samma övergripande inriktning. Finanspolitiken har överlag varit mycket sparsam. I den här rapporten visar Katalys att det kan det komma att krävas ett budgetunderskott motsvarande 4 procent av BNP per år under de kommande 20 åren för att bryta massarbetslösheten. 
Katalys_no20_fran-massarbetsl_shet_webb

Katalys No. 19

I frihandelns goda namn

Ifrihandelns_omslag
Sedan sommaren 2013 pågår förhandlingar mellan EU och USA om att få till stånd The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).
Syftet med TTIP sägs vara att skapa världens största frihandelsområde. Vi vill med den här rapporten bidra till att öka medvetenheten om vad som står på spel.
Ifrihandelns_omslag

Katalys No. 13

Färre lärare ger vinsten!

Katalys_farre-larare-ger-vinsten_webb
Segregation ger vinst. Friskolorna, det fria skolvalet, skolpengen och den fria etableringsrätten för friskolor skapar tillsammans med en växande segregation en skola i kris. Katalys har tittat närmare på de 100 svenska skolorna med lägst lärartäthet. 
Katalys_farre-larare-ger-vinsten_webb

Katalys No. 17

Förklaringar till SD:s framgång och strategiska slutsatser för arbetarrörelsen

Katalys_valanalys_sd-1
Partiet med störst framgångar i valet 2014 är tveklöst Sverigedemokraterna. Ökningen med över 7 procentenheter innebär att partiet växer i många väljargrupper. 
Katalys_valanalys_sd-1

Katalys No. 18

Utan segel i vänstervinden

1442_katalys_valanalys_omslag
Valet 2014 var fattigt på konflikter mellan vänster och höger. Flertalet partier försökte vinna kriget om mitten, med resultatet att de två partier som sökte konflikt utanför vänster-högerdimensionen gick starkt framåt. Lärdomen för den nya regeringen måste vara att driva en tydlig vänsterpolitik. Väljarna har tydligt avvisat borgerliga lösningar. Det är tid att hissa segel.
1442_katalys_valanalys_omslag

Katalys No. 15

Handbok för en ny kulturminister

1441_katalys_handbok-kulturminister
Kulturpolitik är en central arena för att åstadkomma värderingsförskjutningar i vårt samhälle. Ett samhälle där tillgången till likvärdig bildning är grunden för demokratin. Där kulturen inte står i bestämd form utan utgörs av en mångfald.

1441_katalys_handbok-kulturminister

Katalys No. 8

Fallet järnvägen

Katalys_no8_front
Trenden inom styrning av offentlig sektor går sedan en tid tillbaka under namnet New Public Management (NPM). Sverige har gått från att organisera i princip alla samhällsnyttiga tjänster i offentliga monopol till att en mängd aktörer agerar på en politiskt skapad marknad. Katalys analyserar i den här rapporten effekterna av NPM på den svenska järnvägen. 
Katalys_no8_front

Katalys No. 12

Mest åt de rika

1432_katalys_mest-at-de-rika_webb_framsida
Regeringen har hävdat att det främst är låg- och medelinkomsttagare som gynnas av deras politik. Katalys har med hjälp av SCB beräknat hur regeringens mest betydelsefulla reformer påverkar de disponibla inkomsterna. 
1432_katalys_mest-at-de-rika_webb_framsida

Katalys No. 10

Åtstramningsdoktrinen

Katalys_atstramningsdoktrinen_farg
Finanskrisen och eurokrisen öppnade för en drakonisk åtstramningspolitik. Krisen skylldes på enskilda staters ekonomier, i stället för på de finanssystem som orsakat den. Det har blivit uppenbart att politiken är både orättfärdig och ineffektiv. Trots det fortsätter den svenska debatten att hylla återhållsamheten.
Katalys_atstramningsdoktrinen_farg

Katalys No. 9

Björklundeffekten

No9framsida
Sten Svensson och Mats Wingborg har granskat Björklunds skolpolitik. De fann ett statsråd som propagerar för kunskap men inte alltid själv har så väl på fötterna. En politiker som använde skolpolitiken för att göra karriär men som misstror professionen och expertisen. Björklund vet bäst själv. Ändå skyller Björklund på ”flumskolan”. Hans reformer har inte slagit igenom ännu. Om vi bara håller ut ett tag till ska det bli slut på flummet.
No9framsida

Katalys No. 7

Vägen till en likvärdig skola

Katalys_no_7
Den svenska skolkrisen fortsätter. Den likvärdiga skolan är satt ur spel. Samtidigt har en intensiv politisk debatt inte gett några genomgripande förslag. Katalys och Nätverket för likvärdig skola presenterar därför ett samlat åtgärdsprogram i tio punkter för svensk skola.
Katalys_no_7

Katalys No. 6

"Jag tar värktabletter med det hjälper inte"

Katalys_rapport_6_farg_framsida
Kvinnor i arbetaryrken möter en hårdare arbetsmarknad än andra i Sverige. Det i sig är inget nytt. Tvärtom, det är snarare så att arbetarkvinnors situation är en så pass integrerad del av svensk arbetsmarknad och svenskt samhälle att den tas för givet. Förslag på reformer som har kraft att bryta diskrimineringen av arbetarkvinnor möts inte med respekt. Mer radikala grepp behövs på svensk arbetsmarknad.
Katalys_rapport_6_farg_framsida

Katalys No. 5

Hälften kvar och hela framtiden

Screen-shot-2013-11-09-at-7.29.36-pm

Under 1900-talet förvandlades Sverige. Vi gick från att vara ett av Europas fattigaste länder till att bli ett av de rikaste. Sociala rörelser genomdrev omvälvande förändringar, med den offentliga sektorn som verktyg. I utbyte mot allas deltagande i arbetskraften och en relativt hög beskattning åtog sig det offentliga ett stort ansvar för utbildning, vård, omsorg, för sysselsättning och för ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, sjukdom, ålderdom och föräldraskap. Effekterna blev dramatiska. Den stigande sociala och ekonomiska jämlikheten ökade kraftigt medborgarnas frihet och delaktighet i samhällslivet. Utvecklingen bars upp av en stor folkmajoritet och präglades av en stark framtidstro.


Screen-shot-2013-11-09-at-7.29.36-pm

Katalys No. 4

Novusundersökningen

Katalys.slaget.front.72dpi-1
Undersökningsmaterialet Katalys beställde från Novus, som vi har använt i debatter i samband med lanseringen av "Slaget om den likvärdiga skolan."
Katalys.slaget.front.72dpi-1

Katalys No. 4

Slaget om den likvärdiga skolan

Katalys.slaget.front.72dpi
Den likvärdiga skolan, en gång kronjuvelen i svensk välfärd, har slagits i spillror. Mer än var tionde elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Idén om en marknadsstyrd skola måste överges. Skolans likvärdighet bör vara en av huvudfrågorna i riksdagsvalet 2014. 
Katalys.slaget.front.72dpi

Katalys No. 3

Vilken arbetsmarknad ska vi ha?

Katalys_rapport_no3_thumb
Vad har hänt på svensk arbetsmarknad de senaste 25 åren? Anställningsvillkoren har blivit otryggare. Den fackliga organisationsgraden har sjunkit. Satsningarna på aktiv arbetsmarknadspolitik har minskat kraftigt. Genus och bakgrund är alltjämt faktorer som påverkar vilket jobb man har och vad man får betalt. I debatten framförs sänkta löner som framgångsrecept. Katalys studerar svensk arbetsmarknad och lämnar förslag för att möta utmaningarna på arbetsmarknaden som inte utgår från att ytterligare försämra för löntagare.
Katalys_rapport_no3_thumb

Katalys No. 2

Svar på tal om vinstintresset i vård, skola och omsorg

Katalys_rapport_no_2

Starka aktörer vill tjäna pengar på välfärden. Lobbyisterna för dessa aktörer har dock en ovana att dra fram argument för fortsatt privatisering och vinstdrift som snarare är myter än saklig argumentation. För att väga upp den övervikt som vinstlobbyisterna har i samhällsdebatten har Katalys granskat deras vanligaste och viktigaste påståenden och ställt dem mot verkligheten. Vi ger svar på tal helt enkelt. 

Katalys_rapport_no_2

Katalys No. 1

Novusundersökningen

Katalys_opionionanalys_valfarden_ar_vinsten_farg
Undersökningsmaterialet Katalys beställde från Novus, som används i rapporten Välfärden är vinsten.
Katalys_opionionanalys_valfarden_ar_vinsten_farg

Katalys No. 1

Välfärden är vinsten: Hur hanterar vi vinstintresset i vård, skola och omsorg?

Katalys_rapport_no_1

Sverige har blivit en experimentverkstad, där en stor och växande del av den offentligt finansierade välfärden i form av vård, skola och omsorg sköts av vinstdrivande aktörer. Katalys undersöker problemen med stora vinstdrivande företag i vård, skola och omsorg, och utvärderar de befintliga förslagen kring vinstbegränsning. Vi presenterar en egen modell som effektivt skulle stoppa skatteläckaget och värna valfriheten. I ett avslutande kapitel resonerar vi om riskerna för de etablerade partierna om man inte lyfter upp folkopinionens synsätt i vinstfrågan till debattens mitt.

Katalys_rapport_no_1