Många har varnat länge för att den svenska arbetsmarknaden glider isär. I den här rapporten har Mats Wingborg sammanställt de olika anställningsformerna vi har i Sverige. Han beskriver en spretig verklighet som facken försöker förhålla sig till. Rapporten ger oss en snabbguide till en all mer splittrad arbetsmarknad där villkoren för anställningar varierar dramatiskt. Denna […]

Läs mer ›

Så länge det har funnits klassamhällen har också idén om jämlikhet funnits. Ojämlikhet föder idén om sin motsats. I denna rapport undersöker idéhistorikern Per Sundgren hur partierna har förhållit sig till jämlikhetsbegreppet. Jämlikhet i betydelsen social och ekonomisk utjämning har kraftigt tonats ned i flera partiers program. Det har ersatts av ett jämlikhetsbegrepp som tar […]

Läs mer ›

Under det senaste årtiondet har inkomstklyftorna ökat mellan låg- och högutbildade i Sverige. Att höja utbildningsnivån i allmänhet och i synnerhet att ge fler elever från arbetarhem möjlighet till högre utbildning är därför ett verktyg för ökad jämlikhet i samhället. Att motverka den sociala snedrekryteringen till högre utbildning är också en nationell resursfråga, en fråga om […]

Läs mer ›

Det finns ingen självklar anledning till att heltidsarbete innebär åtta timmars arbete per dag och 40 timmar per vecka. Ingenting tyder på att denna arbetstid är den mest ekonomisk effektiva. Inte heller att den skulle vara optimal för befolkningens hälsa eller ekonomins tillväxt. I denna rapport presenterar vi ett förslag för hur vi kan sänka […]

Läs mer ›

Brister i kollektivavtalsmodellen har blivit tydliga i spåren av den stora kris som drabbade svensk ekonomi och därmed svensk arbetsmarknad i början av 1990-talet. Efter krisen ökade andelen arbetslösa markant, för att sedan parkera omkring den nivå vi har i dag. Det, tillsammans med en ökad ambition från arbetsgivarsidan om att öka andelen visstidsanställda och […]

Läs mer ›

Essä. Under ett ganska långt politiskt liv har jag lärt mig att ingenting är så lätt som att vänja sig vid privilegier. Har man haft dem ett halvår är de självklara och att mista dem känns djupt orättvist. Ojämlikheten urholkar själen och korrumperar hela samhället. De privilegier som vi kan tycka är små, var för […]

Läs mer ›

Välfärdens juvel är en skola för alla. En skola som håller hög kvalitet oavsett elevens sociala bakgrund. En skola som skapar framtidshopp. I stället växer klyftorna mellan elever, mellan kommuner – men framför allt mellan skolor. Det har alltid funnits en bostadssegregation i Sverige. Den har ökat på senare år och det har satt avtryck […]

Läs mer ›

Under 1960- till 1980-talen varierade arbetslösheten i Sverige omkring 2-3 procent. Sedan 1990-talets början har arbetslösheten varierat kring 6-8 procent. Under hela denna period av massarbetslöshet har den ekonomiska politiken haft samma övergripande inriktning, oavsett regering. Finanspolitiken har överlag varit mycket sparsam. I den här rapporten visar Katalys att det kan det komma att krävas […]

Läs mer ›

Sedan sommaren 2013 pågår förhandlingar mellan EU och USA om att få till stånd The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Syftet med TTIP sägs vara att skapa världens största frihandelsområde. Kritiken har varit hård. Vi vill med den här rapporten bidra till att öka medvetenheten om vad som står på spel. När det gäller […]

Läs mer ›

Segregation ger vinst. Friskolorna, det fria skolvalet, skolpengen och den fria etableringsrätten för friskolor skapar tillsammans med en växande segregation en skola i kris. Katalys har tittat närmare på de 100 svenska skolorna med lägst lärartäthet. Resultatet är tydligt: Segregation och låg lärartäthet bidrar stort till friskolornas vinster. Genom att koncentrera elever med bättre förutsättningar […]

Läs mer ›


Katalys på Sociala medier